Beregning av gjennomsnitt
Dette gjelder spørsmål med alternativer og spørsmål med matrisesvar. Ofte bruker man denne spørsmålstypen til å stille spørsmål med svarskalaer. Her er noen eksempler:
  • Svært fornøyd - Fornøyd - Verken eller - Misfornøyd - Svært misfornøyd
  • Svært bra - Bra - Verken eller - Dårlig - Svært dårlig
  • 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Rapportene i Easfyact har så langt vist fram prosentvis fordeling mellom de ulike svaralternativene. Men mange har også spurt om muligheten til beregning av gjennomsnittlig svar. For eksempel ønsker de å vite at det gjennomsnittlige svaret i den siste skalaen er 4,3.

Nå kan du få Easyfact til å beregne gjennomsnittlig svar i rapportene dine. Følg disse to enkle stegene:

Steg 1: Tilordne tallverdier til alternativene

Easyfact trenger naturligvis en tallverdi for hvert enkelt alternativ for å kunne beregne gjennomsnitt. Tallverdien for alternativet angis som et tall i firkantparenteser som du skriver inn rett etter alternativ-teksten i verktøyet.

Dette er et eksempel på hvordan du kan kode en tradisjonell skala:

Svært fornøyd [5]
Fornøyd [4]
Verken eller [3]
Misfornøyd [2]
Svært misfornøyd [1]

Du må også gi tallverdier til et alternativ selv om alternativet i seg selv er et tall. Et eksempel:

1 [1]
2 [2]
3 [3]
4 [4]
5 [5]
6 [6]

Du trenger kun å gjøre dette for spørsmål du ønsker å beregne gjennomsnitt for. Dersom du ønsker å utelukke et alternativ (for eksempel "vet ikke") fra gjennomsnittsberegningen, lar du bare være å gi alternativet en tallverdi.

Steg 2: Bestem at rapporten skal baseres på gjennomsnitt

Dette gjør du på følgende måte:

  1. Gå til arkfanen Rapporter og velg at du vil lage en skreddersydd rapport.
  2. Under overskriften Utforming: Slå på Vis gjennnomsnitt

Nyttig å vite:

Gjennomsnitt kan presenteres både i form av grafer og tabeller. Dette styres av dine valg under overskriften Fremstilling av svarene.

Husk også en viktig ting når du lager rapporter: Et gjennomsnitt sier ikke alt. Mange veldig fornøyde + mange veldig misfornøyde gir det samme gjennomsnittet som dersom samtlige er mellomfornøyde. Men for deg er det sannsynligvis viktig å skille mellom disse to tilfellene. Derfor er det ofte best å både se på gjennomsnittet og den prosentvise fordelingen når du analyserer svarene og lager rapporter.

Notabene: Den erfarne Easyfact-bruker har allerede vært kjent med funksjonen svarindeks som også gir en form for beregning av gjennomsnitt. Vi anbefaler deg å bruke den nye gjennomsnittsfunksjonen fremfor den gamle svarindeks-funksjonen.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017