Ullensvang herad og førebyggande gruppetreningar med fysioterapeut - kartlegging av behov.

Kjære innbyggjar i Ullensvang herad!

Det vil vere til stor hjelp dersom du tek deg tid til å svare på denne korte brukarundersøkinga. Den omfattar 12 spørsmål og tek omlag 5 minutt å gjennomføra.

Ullensvang herad ynskjer å satsa på førebyggande tiltak for å betre helsetilbodet i heradet. Dette for å gjeve betre oppfølging til innbyggjarar som grunna helseutfordringar kjenner at kvardagen vert utfordrande.

Me ynskjer difor å kartlegge behov og ynskjer for lågterskel-treningsgrupper leia av fysioterapeut.
0% ferdig
Kjønn:
Aldersgruppe:
Bustad:
Jobbsituasjon:
Mogleg å velja fleire svaralternativ
Har du fysiske og/eller psykiske plager?
Mogleg å velja fleire svaralternativ
Har di fysiske eller psykiske helse begrensa dine sosiale aktivitetar og kontakt med familie, venner, naboar eller anna?
Dei siste sju dagane: I kva grad har du drive fysisk aktivitet som medfører raskare pust enn vanleg, til dømes hurtig gange?
I kva grad kunne du tenkt deg å bli med på ei lågterskel treningsgruppe for å kome i gong med trening?
Kva type gruppetilbod kunne du tenkt deg å delta på?
Mogleg å velja fleire svaralternativ
Kva skal til for at du vil/kan delta på gruppetrening?
Mogleg å velja fleire svaralternativ
Har du andre forslag eller kommentarar til gruppetrening?
Skriv her
Har du forslag til andre helserelaterte tilbod du saknar i heradet? (fysiske eller psykososiale tilbod eller liknande).
Skriv her