Invitasjon til kompetansedeling gruppeveiledning fosterhjem i Bufetat, region sør

Barnevernsreformen innebærer at kommunene fra og med 1. januar 2022 har det helhetlige ansvaret for oppfølging og veiledning av fosterhjem. Bufetat, region sør ved fosterhjemstjenesten ønsker i den forbindelse å bidra til en god kompetansedeling når oppgavene Bufetat har hatt ansvar for relatert til generell veiledning av fosterhjem, overføres til kommunene.

Vi inviterer til kompetansedeling i modellen Bufetat har benyttet i gruppeveiledningen - Trygg Base. Kommuner som ønsker kompetansedeling i TBO-F må registrere sin interesse for dette og blir kontaktet når datoer og opplegg er klart..
Ønsker du kompetansedeling på Trygg base?
Er du interessert i kompetansedeling på TBO-F?
Navn på tjeneste/læringsnettverk
Navn
E-postadresse