Evaluering av tolkeoppdrag

Takk for at du tar deg tid til å fylle ut evalueringsskjemaet, vi vil bruke informasjonen til å forbedre tjenesten.
Oppdragssted
Beskriv hvor tolkingen tok sted.
Oppdragsdato
Språk
Navn på tolk
Møtte tolken presis og på riktig sted?
Opptrådte tolken profesjonelt overfor alle parter i samtalen?
Oversatte tolken presist og sikkert?
Var du tilfreds med tolkesituasjonen?
Andre forhold som påvirket tolkesituasjonen negativt eller positivt.