Melding av samhandlingsavvik til Nordlandssykehuset HF. MERK: Gjelder KUN for avvik skjedd i 2016

I tråd med nasjonale føringer og overordnet samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene i vårt opptaksområde, er det i forbedringsøyemed viktig å melde samhandlingsavvik.

Det er viktig å skille kliniske avvik fra systemavvik. Samhandlingsavdelingen handterer ikke kliniske avvik som går på faglige uenigheter mellom leger, eller feilbehandling av pasienter og lignende.
Noen avvik vil befinne seg i en gråsone, og samhandlingsavdelingen kan kontaktes i forkant av innsending for vurdering av avviket: 75424120 / 95364472 / samhandling@nordlandssykehuset.no
Navn på avvik
dd.mm.åå NPR-ID innhold ( eks: 23.10.16 124685 Ikke sendt epikrise )
Dato for hendelse ( dd.mm.år )
Evt.klokkeslett
Måneden hendelsen fant sted i 2016 ( etterspørres konkret av statistikkmessige hensyn )
I hvilken klinikk i sykehuset har avviket funnet sted ?
Navn på enhet / avdeling i den aktuelle klinikk
Eksempelvis: Kir.ort klinikk, avd. A5 ( ortopedisk )
Hvilke alternativer mener du er en passende beskrivelse av avviket ?
Utfyllende beskrivelse av avviket
Pasientens NPR-nummer ( innhentes via kontakt med sykehusets kontortjeneste )
Husk at det IKKE skal sendes personnummer eller informasjon i avviket som kan bidra til å identifisere pasienten for utenforstående )
Navn på melder ( fornavn og etternavn )
Skriv gjerne opp leder om det er ønskelig
E-postadresse
Vær oppmerksom på at det IKKE skal legges inn private e-postadresser i dette feltet
Telefon / kontaktinformasjon
Hvilken kommune melder du fra ?
I hvilken avdeling / enhet i kommunen er du ansatt ?
( Hjemmetjeneste, tjenestekontor, legekontor etc )
Alvorlighetgrad
Hva kunne vært gjort annerledes ?